?

Log in

No account? Create an account
Ну що, панове, книжка "16+". Кохання, зради, криваві маніяки,… - Сергій Батурин (Б-28, понад 1 мегатонну) [entries|archive|friends|userinfo]
Сергій Батурин (Б-28, понад 1 мегатонну)

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 6th, 2016|11:58 am]
Сергій Батурин (Б-28, понад 1 мегатонну)
Ну що, панове, книжка "16+". Кохання, зради, криваві маніяки, жорстокі вбивства, інтриги, погоні -- а роман написаний на реальному матеріалі.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: nickdiza
2017-06-02 12:51 pm (UTC)
(Reply) (Thread)