?

Log in

No account? Create an account
Мой конь притомился від гівна, що повспливало в білялітературному… - Сергій Батурин (Б-28, понад 1 мегатонну) [entries|archive|friends|userinfo]
Сергій Батурин (Б-28, понад 1 мегатонну)

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 10th, 2012|11:03 am]
Сергій Батурин (Б-28, понад 1 мегатонну)
[Tags|]

Мой конь притомился від гівна, що повспливало в білялітературному середовищі, а фонарщик, вишь, спит, и ему нипочем. Куда же мне ехать, скажите мне, будьте добры...
linkReply